Zamówienia publiczne

Zapotrzebowania

Począwszy od 22 lutego br. wniosek zakupowy on-line będzie jedyną obowiązującą formą zamawiania takich towarów. 

https://uam.sharepoint.com/sites/Zamow/SitePages/Towary-w-Ramach-Dostaw-Sukcesywnych.aspx

W formularzu przy zamówieniu płatnym z subwencji na badania naukowe wpisujemy:

Jednostka składająca zapotrzebowanie: Wydział Fizyki/Instytut/Zakład/ kod jednostki: 4203000000

  • w przypadku dyscypliny astronomia:

Źródło finansowania – 506000/601/4203000000/BN2021

Sekcja Księgowości i Kosztów – Daria Nowacka

Kierownik jednostki składającej zapotrzebowanie – Agnieszka Kryszczyńska (agn@o365.amu.edu.pl)

Dysponent środków finansowych – Roman Gołębiewski (roman_g@o365.amu.edu.pl)

  • w przypadku dyscypliny nauki fizyczne:

Źródło finansowania – 506000/606/4203000000/BN2021

Sekcja Księgowości i Kosztów – Daria Nowacka

Kierownik jednostki składającej zapotrzebowanie – Roman Gołębiewski (roman_g@o365.amu.edu.pl)

Dysponent środków finansowych – Roman Gołębiewski (roman_g@o365.amu.edu.pl)

 

W formularzu przy zamówieniu płatnym z projektów:

Źródło finansowania – dane księgowe projektu/ nr projektu

Sekcja Księgowości i Kosztów – należy wskazać osobę zajmująca się projektem (każdy projekt ma swojego opiekuna finansowego)

w przypadku astronomii: Kierownik jednostki składającej zapotrzebowanie – Agnieszka Kryszczyńska (agn@o365.amu.edu.pl)

w przypadku nauk fizycznych: Kierownik jednostki składającej zapotrzebowanie – Roman Gołębiewski (roman_g@o365.amu.edu.pl)

Dysponent środków finansowych – kierownik projektu

Zamówienia poza zapotrzebowaniem

W dniu 15 lutego 2021 r. wszedł z życie nowy regulamin zamówień publicznych, który został wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 60/2021/2022 z dnia 10 lutego 2021 r – dostępne TUTAJ

Oto dwie najistotniejsze zmiany:

  1. W Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zmianie uległ § 9 który reguluje wybór wykonawcy w przedziale 4 000 – 10 000 zł. Do wniosku o udzielenie zamówienia wystarczy dołączyć wybrana ofertę. Nie ma potrzeby sporządzania notatki z szacowania wartości i protokołu wyboru ofert.
  2. W Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 w § 10 wprowadzono nowy tryb wyboru wykonawcy w przypadku zamówień o wartości do 10 000 zł. gdy przedmiotem zamówienia są odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny służący wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych – szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku nr 5 do tego regulaminu – dostępny TUTAJ. Wniosek na tego typu zamówienia jest uproszczony (wniosek ZP II – wzór) i po zatwierdzeniu przez osobę upoważnioną jest przekazywany bezpośrednio do Sekcji Zakupów (dawniej DGI) w celu realizacji. 
Scroll to top