Open post

Adam Patkowski

Zainteresowania naukowe

 • Struktura, dynamika i oddziaływania miękkiej fazy skondensowanej (koloidy, ciecze tworzące szkło, polimery, biopolimery)
 • Statyczne i dynamiczne (korelacja fotonów) metody rozpraszania światła (PCS, FPI), promieniowania synchrotronowego (SAXS, XPCS), neutronów (SANS) i fluorescencji (FCS)

Wykształcenie

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – matura 1966
 • Magister fizyki – Uniwersytet A. Mickiewicza, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, 1971,
 • Doktor fizyki – Uniwersytet A. Mickiewicza, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, 1975,
 • Habilitacja z fizyki – Uniwersytet A. Mickiewicza, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, 1982,
 • Tytuł profesora nauk fizycznych – Uniwersytet A. Mickiewicza, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, 1992,
 • Profesor zwyczajny – Fizyka – Uniwersytet A. Mickiewicza, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, 1996

Inne informacje

Zatrudnienie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Mat-Fiz-Chem, potem Wydział Mat-Fiz, potem Wydział Fizyki:

 • asystent: 1971-1974,
 • starszy asystent: 1974-1975,
 • adiunkt: 1975-1983,
 • docent (prof. UAM): 1983-1992,
 • profesor: 1992-1996,
 • profesor zwyczajny: od 1996

Staże zagraniczne

 • Research Associate, Chemistry Department, State University of New York at Stony Brook, Associated with Prof. B. Chu, 3 years (1975-1980),
 • Visiting Professor, Chemistry Department, University of Bielefeld, Germany, Sept. 1985 – Feb. 1987,
 • Project Leader, Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany, 1991-1999,
 • Visiting Professor, Forschungszentrum Juelich, Istitut fuer Festkoerperforschung, Weiche Materie, 1.03.-31.08.2006.

Przynależność do towarzystw naukowych

 • Polskie Towarzystwo Fizyczne
 • Polskie Towarzystwo Biofizyczne
Open post

Andrzej Dobek

Zainteresowania naukowe

 • ultraszybka spektroskopia optyczna, optyka liniowa i nieliniowa w zastosowaniu do strukturalnych, dynamicznych i funkcjonalnych badań makro- i biomakrocząsteczek
 • teoria i doświadczenie w śledzeniu pierwotnych zjawisk fotosyntezy

Wykształcenie

 • I LO im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu: 1964 – matura,
 • UAM w Poznaniu, Wydział Mat-Fiz-Chem: 1969 – magister fizyki,
 • UAM w Poznaniu, Wydział Biologii i Nauk o Zdrowiu: 1972 – magister biologii,
 • UAM w Poznaniu, Wydział Mat-Fiz: 1975 – doktor fizyki,
 • UAM w Poznaniu, Wydział Mat-Fiz: 1985 – habilitacja z fizyki
 • 1997 – tytuł profesora nauk fizycznych.

Inne informacje

 • od 1969 zatrudniony w UAM w Poznaniu, Wydział Mat.Fiz.Chem (obecnie Wydział Fizyki), kolejno asystent, starszy asystent, adiunkt, docent, od 1992 prof. nadzw.,  od 2002 prof. zw.
 • 1991 – 2001 kierownik Zakładu Biofizyki Molekularnej; 1991 – 1996 dyrektor, Instytut Fizyki UAM w Poznaniu; 1996 – 1999 prodziekan,  1999 – 2005 dziekan, Wydz. Fiz. UAM w Poznaniu.
 • 1978 – 1990 współpracownik naukowy Centrum Badań Atomowych w Saclay (CEN de Saclay, Paryż);
 • 2002 – 2015 członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego;
 • 1999 – 2005 przewodniczący Krajowego Forum Dziekanów i Dyrektorów Instytutów Fizyki;
 • 1997 – 2003 członek Zarządu Fundacji UAM i 2003 – 2016 członek Rady Nadzorczej Fundacji UAM;
 • 1989 – 1994 członek, wiceprezes i prezes oddziału poznańskiego PTF;
 • 1989 – 1994 prezes oddziału poznańskiego PTBF;
 • 1994 – 1996 zastępca redaktora naczelnego, od 1996 redaktor naczelny czasopisma „Current Topics in Biophysics”;
 • Członkowstwo: Polskie Towarzystwo Fizyczne, Polskie Towarzystwo Biofizyczne, Societe Francaise de Biophysique, European Society of the Photobiology, Poznań Chapter of Agder Akademy of Sciences and Letters (Norwegia);
Scroll to top