Struktura i dynamika cieczy tworzących szkliwa

Dlaczego warto?

Szkło jest materiałem o mikroskopowej strukturze cieczy i makroskopowych mechanicznych własnościach ciała stałego. Najczęściej szkło otrzymuje się przez gwałtowne chłodzenie ciecz do temperatur poniżej temperatury topnienia \(T_m\) w sposób pozwalający uniknąć krystalizacji. Temperatura przejścia szklistego \(T_g\approx2T_m/3\) maleje ze spadkiem prędkości chłodzenia. Przejście szkliste nie jest przejściem fazowym 1-go ani 2-go rodzaju. Lepkość i czas relaksacji strukturalnej rosną o ok. 14 rzędów wielkości przy schładzaniu cieczy od \(T_m\) do \(T_g\) i zależność tą można przedstawić w postaci tzw. wykresu Angella [1] Rys.1.

Rys.1 Lepkość cieczy przechłodzonej w zależności od \(T_g/T\). Nachylenie krzywej w punkcie \(T_g/T =1\) określa kruchość cieczy [1].

Zależność lepkości \(\eta\) (czasu relaksacji \(\tau_\alpha\)) od temperatury wyrażana jest przy pomocy równania Vogela – Fulchera – Tammanna (VFT) [2]:
\[\eta=\eta_0 exp(\frac{D T_0}{T-T_0})\] \[\tau=\tau_0 exp(\frac{D T_0}{T-T_0})\]

gdzie \(\eta_0\), \(\tau_0\), i \(T_0\) są stałymi materiałowymi, \(D\) jest inną miarą kruchości. \(T_0\) jest temperaturą o kilkadziesiąt stopni niższą od \(T_g\) i jest w przybliżeniu równa temperaturze Kautzmanna \(T_K\), poniżej której ekstrapolowana wartość entropii cieczy jest niższa niż entropia kryształu.

Proces relaksacji strukturalnej (relaksacja \(\alpha\)) w cieczach przechłodzonych opisywany jest funkcją korelacji typu Kohlrauscha – Williamsa – Wattsa (KWW) [3]:

\[g(t)=exp\left[
-\left(
\frac{t}{\tau_{KWW}}
\right)^{\beta_{KWW}}
\right], 0<\beta_{KWW}\le1
\]

Średni czas relaksacji \(\left<\tau_{KWW}\right>\) zdefiniowany jest jako:

\[\left<\tau_{KWW}\right>=\frac{\tau_{KWW}}{\beta_{KWW}}\Gamma\left(\frac{1}{\beta_{KWW}}\right)\]

Gdzie \(\Gamma\left(\frac{1}{\beta}\right)\) jest funkcją Gamma. Zazwyczaj parametr \(\beta_{KWW}\) zmienia się od ok. 1 w wysokiej temperaturze do ok. 0,5 w \(T_g\) , co odpowiada rozkładowi czasów relaksacji obejmującemu kilka rzędów wielkości [4].

Zatem ciecze przechłodzone charakteryzują się trzema niezwykłymi własnościami:

 • Silnym wzrostem czasu relaksacji strukturalnej i lepkości o 13-15 rzędów wielkości w wąskim zakresie temperatur pomiędzy \(T_m\) and \(T_g\),
 • Szerokim rozkładem czasów relaksacji obejmującym wiele rzędów wielkości i opisywanym funkcją korelacji typu KWW
 • Różnym charakterem zależności czasów relaksacji i lepkości od temperatury, zależnym od materiału i określonym jako jego kruchość.

Zrozumienie natury fizycznej tych trzech własności i ich związku z budową chemiczną cieczy przechłodzonych jest jednym z ważnych, nierozwiązanych problemów dzisiejszej fizyki amorficznej fazy skondensowanej. Mimo bardzo szerokiej bazy danych doświadczalnych dla różnorodnych cieczy przechłodzonych [5] nie udało się stworzyć teorii mikroskopowej wyjaśniającej wszystkie niezwykłe dynamiczne i strukturalne własności tych materiałów.

 1. C. A. Angell, w Relaxations in Complex Sysyrems, wyd. K. Ngai, G. B. Wright (National Technical Information Service, U.S. Department of Commerce, Springfield, VA, (1985).
 2. T. Kanaya, A. Patkowski, E. W. Fischer, J. Seils, H. Gläser and K. Kaji, Light Scattering Studies on Long-Range Density Fluctuations in a Glass Forming Polymer, Acta Polymerica, 45, 137 (1994).
 3. G. Williams, D. C. Watts, Trans. Farraday Soc. 66, 80 (1970).
 4. C. P. Lindsey, G. D. Patterson, J. Chem. Phys. 73, 3348 (1980).
 5. K. L. Ngai, Relaxation and Diffusion in Complex Systems, Springer (2011).

Klastery – historia i teraźniejszość

Na początku lat 90-tych zaproponowano interpretację niektórych wyników eksperymentalnych opartą na istnieniu dynamicznych struktur w przechłodzonych molekularnych cieczach [1] i polimerach [2].

 1. Fischer, E W; Meier, G; Rabenau, T; Patkowski, Adam; Steffen, W; Thoennes, W Density fluctuations around the glass-transition of low molecular weight glass-forming liquids Journal of Non-Crystalline Solids, 131-133 , pp. 134–138, 1991
 2. Kanaya, T; Patkowski, Adam; Fischer, E W; Seils, J; Glaeser, H; Kaji, K Light scattering studies on long-range density fluctuations in a glass-forming polymer Acta Polymerica, 45 (3), pp. 137–142, 1994

Temperatura czy objętość swobodna – skalowanie dynamiki cieczy przechłodzonych

Chociaż w sekcji Dlaczego warto? omówiono tylko zachowanie cieczy przechłodzonych poprzez obniżenie temperatury, to w rzeczywistości równie skutecznie przechłodzenia cieczy oraz przeprowadzenia jej w stan szklisty można dokonać poprzez zwiększanie ciśnienia hydrostatycznego w próbce. Przez dłuższy czas brakowało spójnego opisu uwzględniającego oba te efekty. Dane prezentowane były albo w postaci izobar jako zależności wyłącznie temperaturowe opisywane funkcjami typu VFT, albo w postaci izoterm jako zależności czysto ciśnieniowe (gęstościowe) opisywane ciśnieniowymi analogami funkcji VFT. W tych ostatnich eksponowano m.in. pojęcie objętości swobodnej (free volume), której wartość w ogromnej mierze miała wyznaczać dynamikę układu. Całościowy obraz uzyskiwano poprzez uzależnienie „stałych” we wzorze VFT od ciśnienia lub temperatury.

Z czasem pojawiła się koncepcja jednoczesnego uwzględnienia wpływu temperatury i ciśnienia poprzez wykreślenie wszystkich wyników w funkcji tzw. parametru skalowania \(\kappa=\rho^{\gamma}/T\), gdzie \(\rho\) jest gęstością materiału, a \(\gamma\) – stałą materiałową. Okazało się, że przy odpowiednim doborze wartości stałej \(\gamma\) udaje się umieścić wszystkie wyniki np. czasu relaksacji procesu a danej próbki na pojedynczej linii (master curve). Warunkiem przeprowadzenia takiego skalowania jest posiadanie zależności gęstości badanej substancji od temperatury i ciśnienia.  Prób takiego skalowania dokonaliśmy w pracach [1] i [2].

 1. Dreyfus, C; Grand, Le A; Gapiński, J; Steffen, W; Patkowski, A. Scaling the a-relaxation time of supercooled fragile organic liquids Eur Phys J BCond Matter and Complex Systems, 42 (3), pp. 309–319, 2004
 2. Meier, G; Gapinski, J; Ratajczyk, M; Lettinga, M.P.; Hirtz, K; Banachowicz, E; and  Patkowski A. Nano-viscosity of supercooled liquid measured by fluorescence correlation spectroscopy: pressure and temperature dependence and the density scaling Submitted to J Chem Phys
Scroll to top